Home ห้องสมุด บทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2012 เวลา 06:54 น.

artical 002

เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วปศท.         /2553
                                                                                        พฤษภาคม  2553 

เรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยาลัยในสังกัดของแพทยสภา ตาม
ข้อบังคัแพทยสภาว่าด้วย วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีพันธกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสาทศัลย์ของประเทศไทย

logomop            ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของประเทศ  วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ตติยภูมิด้านประสาทศัลยศาสตร์และระบบการส่งต่อ การพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ และค่าตอบแทนประสาทศัลยแพทย์ในภาครัฐที่เหมาะสมโดยมีประสาทศัลยแพทย์เข้าร่วมถึง 155 คน และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2553 ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ สถานการณ์กำลังคนและปริมาณงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข” ตามรายละเอียดตามเอกสารงานวิจัยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

             ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประสาทศัลยแพทย์ทั้งระบบยังขาดแคลนอยู่มาก อีกทั้งการกระจายยังไม่เหมาะสมทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการในบางพื้นที่จึงต่ำ มีภาระงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ อาทิเช่น จำนวนผ่าตัดเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประสาทศัลยแพทย์ทั้งประเทศ มีการโอนย้ายสู่ส่วนกลางหรือลาออกจากระบบราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขในถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ป่วยในอนาคต  ทางวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขแก่ท่านเพื่อพิจารณาดังนี้

             การแก้ปัญหาบริการประสาทศัลยศาสตร์ในประเทศไทยในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักควรเป็นกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

           แนวทางแก้ไขระยะสั้น
          จัดศูนย์การส่งต่อตติยภูมิด้านประสาทศัลยศาสตร์ใหม่เพื่อกระจายภาระงานและประสานบริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์และบริบทของประเทศไทย มีระบบการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          กำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม ของประสาทศัลย์ไทยโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำให้เกิด Patient Safety ลดความเสี่ยงด้านต่างๆ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอประมาณ สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในลักษณะ Individual scorecard ของประสาทศัลย์ไทยแต่ละคนในกระทรวงสาธารณสุข โดย Workload จะผูกโยงกับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น กำหนดว่า Workload ของการทำผ่าตัดขั้นต่ำ 100 operations/ปี หากต้องทำผ่าตัดถึง120 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 10.2 ท้ายข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  จำนวน 10,000 บาท /เดือน หากต้องทำผ่าตัดถึง150 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตาม  จำนวน 15,000บาท/เดือน หากต้องทำผ่าตัดถึง 200 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตาม 25,000  จำนวน 25,000 บาท/เดือน  เป็นต้น การอยู่เวรไม่ควรเกิน 10 ครั้ง/เดือน ควรมีภาระดูแลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก คน/เดือน  เป็นต้น

             การเพิ่มค่าตอบแทนตามปริมาณงานและภาระงาน (จำนวนหัตถการ)นอกเวลาราชการ อาทิเช่น  การผ่าตัด     Craniotomy   2,400  บาท/operation หากผ่าตัดเกิน 10 cases หรือเป็น ผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นหรือข้ามเขตเพิ่มเป็น  4,800-7,200 บาท / operation เป็นต้น รายละเอียดควรปรับปรุงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
           ส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ การขอเลื่อนระดับ ความชำนาญการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไขระยะยาว
         - จัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรและการกระจายด้านประสาทศัลย์สาตร์
         - เพิ่มประสาทศัลยแพทย์ใน รพ.ศูนย์และทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้มีอย่างน้อย. รพ.ศูนย์ 3 คนต่อโรงพยาบาลฯ
         - เพิ่มแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อเพิ่มการผลิตอย่างเป็นระบบ ฯลฯ      
         - ส่งเสริมให้ รพ. ศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีศักยภาพ.เป็น สถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน ฯลฯ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากต้องการรายละเอียดหรือความร่วมมือเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง ที่ นพ.ศุภโชค จิตรวาณิช ผู้รั้งตำแหน่งประธาน วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์มือถือ 084-8740328

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ


                                                                       ( นายแพทย์ช่อเพียว  เตโชฬาร )
                                                              ประธาน วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยแก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 เวลา 04:28 น.
 
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Download
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
Follow us on
 
      

© 2012-2018 The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand. All right reserved.
View counter stats