มุมแพทย์ประจำบ้าน

??กำหนดการสอบวุฒิบัตรฯ ?สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

??ประกาศรับสมัครสอบ Basic Neuroscience ?ประจำปี 2559 ?สาขาประสาทศัลยศาสตร์

? ?ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติบัตร ?ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2559 ? ? ?