ข่าว

ข่าวจากการประชุมค?ณะกรรมการบริหารวิทยา?ลัยประศาสตร์ศัลยแพทย?์แห่งประเทศไทย

??


เรียนสมาชิกวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน


? ? ? ? ?เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯเป็นครั้งที่ 2

มีสาระต่างๆที่ผมจะได้นำมาเรียนให้ท่านสมาชิกดังนี้ครับ


1. ?จะมีการจัดการสอบเพื่อวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรในวันที่ 3-4 และสอบปากเปล่าในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นี้

ที่ รพ.พระมงกุฏฯ หลังจากนี้ก็จะมีน้องๆที่สำเร็จการศึกษา?ในปีนี้ออกมารับใช้ชาติอีกจำนวนหนึ่งโดยในปีนี้

จะมีแพทย์ประจำบ้านปีที่ 5?เข้าสอบทั้งสิ้น 19 คน หากสอบผ่านทั้งหมดเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มตามจำนวนนี้ครับ


2. ?เลื่อนการจัดประชุม NAT 2013 ออกไปเนื่องจากมีความจำเป็นบางประการ และได้กำหนดวันจัดใหม่เป็น

วันที่ 5-7 ส.ค. 2556 ที่ ร.พ.พระมงกุฏฯเหมือนเดิม ก็ขอให้สมาชิกฯได้ติดตามรายละเอียดของการจัดประชุมต่อไปครับ


3. การจัดประชุมวิชาการ ไทย-เยอรมัน ซึ่งในปีนี้เราเป็นเจ้าภาพ จากการประสานงานของท่านประธานวิทยาลัยฯอ.นครชัย

และคณะ ได้กำหนดวันจัดการประชุมไว้ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2557 ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างเลือกสถานที่ๆเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าจะนำมาแจ้งต่อไปครับ

?

4. การประชุม WFNS ที่ประเทศเกาหลีในเดือนกันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการฯมีมติให้สนับสนุนค่าลงทะเบียน

การประชุมแก่สมาชิกฯจำนวน 5 ท่านเป็นเงินท่านละ 20,000 บาท โดยท่านสามาชิกสามารถดูรายละเอียดในการขอรับ

การสนับสนุนเรื่องนี้จาก website ของวิทยาลัยครับ

?

5. สำหรับกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป ที่ประชุมได้กำหนดไว้ในวันที่ 12-14 ก.พ. 2557

ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯได้กำหนดไว้ในปฏิทินได้เลยครับ ส่วนสถานที่น่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือเมืองรอบๆกรุงเทพฯครับ

หากมีความคืบหน้าจะนำมาเรียนให้ทราบต่อไปครับ


? ? ? ? จึงเรียนมาให้ท่านสมาชิกฯได้ทราบความคืบหน้าต่างๆที่ทางวิทยาลัยฯได้ดำเนินการไปครับ


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน พบ.


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เลขาธิการฯ