ข่าว

วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ จะมอบทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน งาน The XV WFNS World Congress of Neurological Surgery September 8-13, 2013 Seoul, Korea

?

?

? ? ? ? ? ? ?วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ จะมอบทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ?

งาน The XV WFNS World Congress of Neurological Surgery September 8-13,

2013 Seoul, Korea ??เป็นจำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกของวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


? ? ? ? ? ? 1. เป็นสมาชิกของวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์


? ? ? ? ? ? 2. ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐบาล


? ? ? ? ? ? 3. ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

? ? ? ? ? ให้แสดงความประสงค์ และส่งหลักฐานคุณสมบัติยืนยันงานมาที่? ?

น.พ. พีระ นาคลออ pekkie131@yahoo.com ภายใน 30 มิ.ย. 2556 นี้

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้พิจารณา และการตัดสินถือเป็นที่สุด

?

?

?

?WFNS2013 Poster_A45x62

?

?

WFNS2013 Poster_B45x62

?

?

?

?

Download

- Poster-1

- Poster-2

?

?