ข่าว

แต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ วาระ 2556-2558

?

?


เรียนท่านสมาชิกวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน


? ? ?เนื่องจากในวันที่ 28มีนาคม 56 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมธุรการของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯชุดใหม่?
วาระ 55-56 เป็นนัดแรก ผมจึงขออนุญาตสรุปเนื้อหาสาระของการประชุมที่สำคัญมาแจ้งให้แก่ท่านสมาชิกทราบดังนี้ครับ
?

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่ ดังนี้

- นพ. นครชัย เผื่อนปฐม ? ? ? ?ประธาน

- นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ? ? ?ผู้รั้งประธาน และตัวแทนในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

- นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ? ? เลขาธิการ

- นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา ? ? เหรัญญิก

- นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร ? ? ? ? ? ? กรรมการวิชาการ?

- นพ.อำนาจ กิจควรดี ? ? ? ? ? ?กรรมการวารสาร?

- นพ.ยอดรัก ประเสริฐ ? ? ? ? ? ?นายทะเบียน

- นพ.พีระ นาคลออ ? ? ? ? ? ? ? ?ปฏิคม

- นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ? ? ? ? ?กรรมการกลาง


- นพ.ศรัณย์ นันทอารี ? ? ? ? ? ? กรรมการกลาง


- นพ.ประชา ชยาภัม ? ? ? ? ? ? ?กรรมการกลาง

?
- นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ? ? ? ? ?กรรมการกลาง


- นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ ? ? ? กรรมการกลาง


- นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง ? ? ? ? ? ? กรรมการกลาง


- นพ.เอก หังสสูต ? ? ? ? ? ? ? ? กรรมการกลาง


ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายหน้าที่พิเศษนอกเหนือหน้าที่ประจำแก่กรรมการบริหารฯ 3 ท่านคือ

? ?นพ. ไชยวิทย์ ฯ ? ?ตัวแทนในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


? ?นพ.สิรรุจน์ ฯ ? ? ? ?ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ


? ?นพ.ยอดรักฯ ? ? ? ?ด้านจริยธรรม


? ?นพ.รุ่งศักดิ์ฯ เลขาธิการ อฝส.สาขาประสาทศัลยศาสตร์


ส่วนเรื่อง Basic Science และวิจัย จะพิจารณาขอให้กรรมการกลางมาช่วยเพิ่มเติมต่อไป
หากท่านสมาชิกต้องการความช่วยเหลือใดๆก็สามารถติดต่อมาที่คณะกรรมการได้ครับ


2.ความคืบหน้าการยกเลิกสมาคมประสาทฯเดิม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ท่านประธานฯ ศุภโชค?
ขณะนี้การดำเนินการยกเลิกดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์แล้วครับ โดยได้รับการประกาศจากนายทะเบียนสมาคม
กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเลิกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านประธานฯศุภโชค?ที่ท่านได้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

3.จะมีการประชุม WFNS ที่ประเทศเกาหลีไต้ในเดือน ก.ย.2556 นี้ ขอให้สมาชิกที่สนใจจะไปร่วมประชุมดังกล่าว
ได้เตรียมตัวไว้แต่เนินๆครับซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยฯกำลังดำเนินการหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม
ดังกล่าว?หากมีความคืบหน้าจะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไปครับ


4.สำหรับการประชุมในประเทศในช่วงใกล้ๆนี้ก็จะมีการประชุมดังนี้ครับ
การประชุม Neurosurgery Inter-hospital Conferences วันศุกร์ที่19 เมษายน 2556
ที่ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

ประชุม NAT 2013 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ที่ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ??รพ.พระมงกุฎเกล้า?

ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครับ


นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน เลขาธิการฯ?

?

?