บทความวิชาการ

เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

?

ที่ วปศท.???????? /2553
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?พฤษภาคม? 2553?

เรื่อง? แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
เรียน? ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

?????? ???? วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยาลัยในสังกัดของแพทยสภา ตาม
ข้อบังคัแพทยสภาว่าด้วย วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีพันธกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสาทศัลย์ของประเทศไทย

logomop??????????? ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ของประเทศ? วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ตติยภูมิด้านประสาทศัลยศาสตร์และระบบการส่งต่อ การพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ และค่าตอบแทนประสาทศัลยแพทย์ในภาครัฐที่เหมาะสมโดยมีประสาทศัลยแพทย์เข้าร่วมถึง 155 คน และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2? ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ? 1 มีนาคม 2553 ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง?? สถานการณ์กำลังคนและปริมาณงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข??ตามรายละเอียดตามเอกสารงานวิจัยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

???????????? ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประสาทศัลยแพทย์ทั้งระบบยังขาดแคลนอยู่มาก อีกทั้งการกระจายยังไม่เหมาะสมทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการในบางพื้นที่จึงต่ำ มีภาระงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ อาทิเช่น จำนวนผ่าตัดเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประสาทศัลยแพทย์ทั้งประเทศ มีการโอนย้ายสู่ส่วนกลางหรือลาออกจากระบบราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขในถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ป่วยในอนาคต? ทางวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขแก่ท่านเพื่อพิจารณาดังนี้

???????????? การแก้ปัญหาบริการประสาทศัลยศาสตร์ในประเทศไทยในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว? ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักควรเป็นกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย? ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

???????????แนวทางแก้ไขระยะสั้น
????????? จัดศูนย์การส่งต่อตติยภูมิด้านประสาทศัลยศาสตร์ใหม่เพื่อกระจายภาระงานและประสานบริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์และบริบทของประเทศไทย มีระบบการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

????????? กำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม ของประสาทศัลย์ไทยโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำให้เกิด Patient Safety ลดความเสี่ยงด้านต่างๆ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอประมาณ สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในลักษณะ Individual scorecard ของประสาทศัลย์ไทยแต่ละคนในกระทรวงสาธารณสุข โดย Workload จะผูกโยงกับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น กำหนดว่า Workload ของการทำผ่าตัดขั้นต่ำ 100 operations/ปี หากต้องทำผ่าตัดถึง120 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 10.2 ท้ายข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544? จำนวน 10,000 บาท /เดือน หากต้องทำผ่าตัดถึง150 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตาม? จำนวน 15,000บาท/เดือน หากต้องทำผ่าตัดถึง 200 operations/ปี ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน เพิ่มจากเงินบำรุงตาม 25,000? จำนวน 25,000 บาท/เดือน? เป็นต้น การอยู่เวรไม่ควรเกิน 10 ครั้ง/เดือน ควรมีภาระดูแลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก คน/เดือน? เป็นต้น

???????? ??? การเพิ่มค่าตอบแทนตามปริมาณงานและภาระงาน (จำนวนหัตถการ)นอกเวลาราชการ อาทิเช่น? การผ่าตัด???? Craniotomy?? 2,400? บาท/operation หากผ่าตัดเกิน 10 cases หรือเป็น ผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นหรือข้ามเขตเพิ่มเป็น? 4,800-7,200 บาท / operation เป็นต้น รายละเอียดควรปรับปรุงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
??????? ?? ส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ การขอเลื่อนระดับ ความชำนาญการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไขระยะยาว
?????????-?จัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรและการกระจายด้านประสาทศัลย์สาตร์
?????????- เพิ่มประสาทศัลยแพทย์ใน รพ.ศูนย์และทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้มีอย่างน้อย. รพ.ศูนย์ 3 คนต่อโรงพยาบาลฯ
???????? - เพิ่มแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อเพิ่มการผลิตอย่างเป็นระบบ ฯลฯ??????
???????? - ส่งเสริมให้ รพ. ศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีศักยภาพ.เป็น สถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน ฯลฯ

?????? ? จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากต้องการรายละเอียดหรือความร่วมมือเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง ที่?นพ.ศุภโชค จิตรวาณิช?ผู้รั้งตำแหน่งประธาน วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์มือถือ 084-8740328

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ขอแสดงความนับถือ


?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ( นายแพทย์ช่อเพียว? เตโชฬาร )
????????????????????????????????????????????????????????????? ประธาน วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย