คณะกรรมการ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระ 2554-2556

?


คณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย??? (วาระ พ.ศ.2554-2556)

?

นายแพทย์วทัญญู ปรัชญานนท์ อดีตประธานวิทยาลัยฯ
? ?
นายแพทย์ช่อเพียว เตโชฬาร อดีตประธานวิทยาลัยฯ
? ?
นายแพทย์ศุภโชค ?จิตรวาณิช ประธานวิทยาลัยฯ
? ?
นายแพทย์นครชัยเผื่อนปฐม ผู้รั้งตำแหน่งประธานฯ
? ?
นายแพทย์ยอดรักประเสริฐ เลขาธิการ
? ?
นายแพทย์กุลพัฒน์วีระสาร เหรัญญิก
? ?
นายแพทย์เกรียงศักดิ์? ลิ้มพัสถาน นายทะเบียน
? ?
นายแพทย์พีระนาคลออ ปฏิคม
? ?
นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคา กรรมการวิชาการ
? ?
นายแพทย์ศรัณย์ นันทอารี กรรมการวารสาร
? ?
นายแพทย์ศุภโชค ?จิตรวาณิช ผู้แทนกลุ่มฯ ประสาทศัลยศาสตร์
ในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย
? ?
นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาต กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตร กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุล กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์ กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์วิสิทธิ์เสถียรวันทนีย์ กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์วีระวัฒน์สุขสง่าเจริญ กรรมการกลาง
? ?
นายแพทย์สงวนสินรัตนเลิศ กรรมการกลาง

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?