คณะกรรมการ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 2009

?

?

commettee board

?

?

Executive Committee 2009


คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 2009


?

chopeow new

President?
Chopeow Taecholarn ,M.D.
Chief, Division of Neurosurgery

Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

?ประธานวิทยาลัยฯ
นายแพทย์ช่อเพียว??? เดโชฬาร
หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?upachok ?Vice - President?
Supachoke Chitvanich
Deputy Director?

Chandrubeksa Hospital, Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force
ผู้รั้งตำแหน่งประธานฯ
นายแพทย์ศุภโชค จิตรวาณิช
รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
?siraruj ?Secretary?
Siraruj Sakoolnamarka ,M.D.
Neurosurgical Unit, Department of Surgery, Phramongkutklao Hospital?

Email:sirarujs@yahoo.com
เลขาธิการ
นายแพทย์สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

หน่วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
?yodruk ?Treasurer?
Yodruk Prasert ,M.D.
Neurosurgical Unit, Department of Surgery, Bhumibol Adulyadej Hospital
??เหรัญญิก
นายแพทย์ยอดรัก ประเสริฐ
หน่วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
?pataravith20ruckol ?Registrar?
Pataravith Ruckol ,M.D.
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University

Email: prukskul@yahoo.com?
?นายทะเบียน
นายแพทย์ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
?kullapat ?Social Function?
Kullapat Veerasarn,M.D.
Prasat Neurological Institute
?ปฏิคม
นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร
สถาบันประสาทวิทยา
?rungsak ?Science chairman??
Rungsak Siwanuwatn ,M.D.
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
?กรรมการวิชาการ
นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวนุวัฒน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?sanguansilpruttanalert ?Editor??
Sanguansilp Ruttanalert ,M.D.
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
?บรรณาธิการ วารสาร
นายแพทย์ สงวนสิน รัตนเลิศ
?

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
?upachok ?Representative Neurosurgeon to RCST
Supachoke Chitvanich, M.D.
Deputy Director?

Chandrubeksa Hospital, Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force
Email:?nupach@yahoo.com">nupach@yahoo.com
?ผู้แทนกลุ่มฯ
วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

นายแพทย์ศุภโชค จิตรวาณิช
รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
Email:?nupach@yahoo.com">nupach@yahoo.com

??

?

?Board of Directors?

?????????????????????????????????????????
Kriengsak Limpastan, M.D
Chief, Division of Neurosurgery

Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiangmai University


Chaiwit Thanapaisal, M.D
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University


Nanthasak Tisavipat, M.D
Neuroscience Center, Bangkok Hospital


Peera Narklaor, M.D
Neurosurgical Unit, Department of Surgery, Phramongkutklao Hospital

?


Viravat Suksangacharoen, M.D
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiangmai University


Sarun Nunta-Aree, M.D
Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University?

?


Sukit Tusanasunthornwong, M.D
?Department of Surgery, Lerdsin Hospital

?

กรรมการกลาง


นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน?
หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??


นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น?


นายแพทย์นันทศักดิ์ ทิศาวิภาค
ศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพ?


นายแพทย์พีระ นาคลออ
หน่วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

peera4559@yahoo.com">peera4559@yahoo.com?


นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นายแพทย์ศรัณย์ นันทอารี
หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

?

?