Web Links

Web Links

องค์กรในประเทศ
???1. สภา

แพทยสภา

alt


สภาเภสัชกรรม
alt
ทันตแพทยสภา
alt

สภาเทคนิคการแพทย์

alt

สภากายภาพบำบัด

alt

สภาการพยาบาล


??2. ราชวิทยาลัย

?

?

alt

วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
alt
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
alt
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไท

alt

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

alt

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

???3. สมาคม
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

alt

แพทยสมาคม

alt

สมาคมกุมารแพทย์

alt

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

alt

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมรูมาติสซั่ม
alt
สมาคมโรคติดเชื้อ
สมาคมโลหิตวิทยา
สมาคมเวชบำบัดวิกฤต
สมาคมจิตแพทย์
สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร
alt
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
alt
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย
สมาคมต่อมไร้ท่อ
สมาคมอุรเวชช์
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
alt
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
alt
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
alt
สมาคมโรคตับ
alt
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
alt
สมาคมโรคหัวใจ
สมาคมประสาทวิทยา
สมาคมวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
สมาคมโรคเบาหวาน

Link International

http://author.sbns.org.uk/site/0/default.aspx
http://ifneuroendoscopy.org/index.html
http://www.aan.com/
http://www.aans.org/
http://www.aospine.org/home.aspx
http://www.assfn.org/default.asp
http://www.cns.org/?
http://www.csrs.org/
http://www.eans.org/
http://www.ensinfo.org/
http://www.esbs.eu/
http://www.essfn.org

http://www.eurospine.org/
http://www.ibmisps.org/
http://www.ilae-epilepsy.org/
http://www.internationalbrain.org/
http://www.ismiss.com/
http://www.ispneurosurgery.org/
http://www.issls.org/home.aspx
http://www.movementdisorders.org/
http://www.nasbs.org/index.php
http://www.neuromodulation.com/mc/page.do
http://www.neurosurgerywins.org
http://www.neurosurgicalsociety.com/

http://www.nsa.org.au/
http://www.pnsociety.com/?
http://www.smiss.org/?
http://www.spine.org/Pages/Default.aspx
http://www.spinearthroplasty.org/

http://www.srs.org/
http://www.wfneurology.org/default.php
http://www.wfns.org/
http://www.world-stroke.org/
http://www.wssfn.org/

Feeds of neurosurgical journals?