ข่าว

ยินดีต้อนรับสู่สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

?

?

sawasdeepeemai2012?

?

ก่อนที่ รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต จะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารและบุคคลระดับสูงขององค์กรระดับชาติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ได้มีบทบาทอย่างมากในวงการโภชนาการไทย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยอาหาร นอกจากทำงานระดับบริหาร เช่น การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ท่านยังมีส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในหลายเวทีของหลายกระทรวง เช่น คณะอนุกรรมการวางแผนอาหารและโภชนาการในคณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร กรมอนามัย คณะกรรมการอาหารและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงว่าด้วยวัตถุอันตรายที่ต้องควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุกรรมการด้านโภชนาการ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งในปัจจุบันคือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั่นเอง ? ในโอกาสนี้ท่านได้ให้เกียรติให้สัมภาษณ์กับวารสารโภชนาการและได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจ รวมทั้งบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการสร้างภาวะโภชนาการที่ดีไว้ดังต่อไปนี้

?