คณะกรรมการ

นายแพทย์วทัญญู ปรัชญานนท์

?

?

?

?

?

alumni02442

นายแพทย์วทัญญู? ปรัชญานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ช่วยราชการกองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วทบ., พ.บ., ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์, Cert. in Neurosurgery (Uni. Minnesota, MN, U.S.A.),

Dip. Microsurgery (Univ. Florida, U.S.A.)