ข่าว

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

 

ดาวน์โหลด:

 - ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 61

 - แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 61

.