ข่าว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสาทศัลยแพทย์ กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

31 สิงหาคม 2560
8.30 - 9.00  น.         ลงทะเบียน
9.00 - 9.30 น.          พิธีเปิด
9.30-10.30 น.          Neurosurgical  Workforce : How to share the resources
                                 พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ (กรมแพทย์ทหารบก) /นายแพทย์พรชัย  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
                                 นายแพทย์กุลพัฒน์  วีรสาร (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์)

ประเด็นอภิปราย คือ  บางพื้นที่มีนิวโรศัลย์หลายสังกัดสาธารณสุขกลาโหมโรงเรียนแพทย์จะแชร์ทรัพยากรอย่างไร 
10.30-12.00 น.        Working and Future Perspective in Neurosurgery 
                                 นายแพทย์บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล (รพ.วชิระภูเก็ต)
                                 นายแพทย์สุริยะ ปิยผดุงกิจ (รพ.พระนั่งเกล้า  นนทบุรี)
                                 นายแพทย์สมชัย ตั้งบำเพ็ญสุนทร (รพ.นครปฐม)
                                 นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์ (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก)
                                 นายแพทย์อิสระ เบญจมินทร์ (รพ.ประจวบคีรีขันธ์)       

ประเด็นอภิปราย คือ สังคมเปลี่ยนไป ระบบสาธารณสุขก็เปลี่ยน คนไข้ก็เปลี่ยน นิวโรศัลย์รุ่นใหม่ก็ไม่เหมือนรุ่นเก่า งาน neurosurgery จะเป็นยังไงต่อไป       

12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.       Neurotrauma Care : How to improve the Outcome  
                                 นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา (รพ.ราชวิถี)
                                 นายแพทย์โอภาส ภุชิสสะ (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี)
                                 นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร (รพ.ราชบุรี)

ประเด็นอภิปราย คือ trauma care ABCD เรื่องABC ยังมีปัญหาอยู่ แค่ better D is not enough
17.00-20.00        A Neurosurgeon?s Work and Life  โดย นายแพทย์วรวุฒิ จรรยาวนิชย์


??????????????????????????????????????

1 กันยายน 2560
8.30-12.00 น.      Neurosurgery Registry, ICD-10 and your Benefits
                               นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก)
                               นายแพทย์เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย (รพ.มหาราชนครราชสีมา)
                               นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตรวิทยา (รพ.ปัตตานี)
                               นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    

ประเด็นอภิปราย คือ ข้อมูลโรคทางนิวโรศัลย์ยังไม่เป็นระบบเดียวกัน การลงรหัสโรคเพื่อเรียกเก็บเงิน สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล นโยบายด้านสาธารณสุข 
12.00-13.00 น.    การประชุมใหญ่วิสามัญปี 2560 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
13.00-16.30 น.    Neurosurgeons? Talk
                               นายแพทย์สมบัติ ซุนเฟื่อง (รพ.สระบุรี)
                               นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ (รพ.สุราษฎร์ธานี)
                               นายแพทย์จำลอง กิตติวรเวช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี)
                               นายแพทย์ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกษ์มณี (รพ.สวรรคประชารักษ์ นครสวรรค์)
                               นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล (รพ.ระยอง)

ประเด็นอภิปราย คือ การเปลี่ยนแปลงในเขต ในโรงพยาบาล สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่น่าสนใจ 
16.30 น.             ปิดการประชุม


??????????????????????????????????????


Download: กำหนดการ