ข่าว

ประกาศผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ประกาศผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2560

จำนวน สาขา / อนุสาขา แผนปฏิบัติงาน เลข ว. ชื่อ - สกุล สถาบันฝึกอบรม
รหัส ชื่อสาขา/อนุสาขา คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลำดับที่ 1
1 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 48081 นพ. จิรายุศ ประสาทพันธุ์ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 48832 นพ. วิสุทธิ จิตนุยานนท์ 206 - กพ-สถาบันประสาทวิทยา
3 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 54759 นพ. พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 54534 นพ. ธนบัตร สมบูรณ์ทรัพย์ 119 - กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 51148 พญ. พัชรวรรณ สิริสกุลเรืองกิจ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 48074 พญ. งามพิศ อุดมเลิศประเสริฐ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 47972 พญ. ฐิตาพร ทรงความเจริญ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 47824 พญ. มณีชนก สำมณี 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 53178 พญ. ชญาดา หาญรุ่งโรจน์ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 54104 นพ. เกรียงไกร ภู่พิทยา 107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 53721 พญ. วรกัญญา ทองนุช 206 - กพ-สถาบันประสาทวิทยา
12 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 48504 นพ. วรท รัตนวินิจกุล 109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 50551 นพ. ธนภัทร อัครบุญเลิศยศ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 51876 นพ. พันภูมิ ชูชัยมังคลา 206 - กพ-สถาบันประสาทวิทยา
15 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 49002 นพ. ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์ 106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 52188 นพ. พิร ศรีอัศวประเสริฐ 107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
17 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 54460 พญ. กุสาวดี จึงศิรกุลวิทย์ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 49652 นพ. ปฐวี ดารุนิกร 119 - กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
19 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 45175 พญ. พรสรวง ฤดีเลิศ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 52147 นพ. เฉลิมพล เชี่ยวรุ่งโรจน์ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
21 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 50870 นพ. นิธิภัทร ดุรงค์วัฒนา 110 - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
22 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ก. 49842 นพ. ธีรภัทร พงษ์พิพัฒน์ 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ข. 53320 นพ. กฤษฎา ทันตวิวัฒนานนท์ 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ข. 54108 นพ. คณิศร สังฆะโร 105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ แผน ข. 53902 นพ ศุภวิทย์ ปุญญา 105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์