มุมแพทย์ประจำบ้าน

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2559

?

?

examination 2016-1

?

examination 2016-2

?

Examinations form_2016_1-1

? ? ? ? ??Examinations form_2016_1-21

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

Examinations form_2016_2-1


Examinations form_2016_2-2

Examinations form_2016_2-3

?


ดาวน์โหลด

- กำหนดการรับสมัคร

- ใบคำขอสมัครสอบเพื่อ วุฒิบัตรชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4

-?ใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

?

?

?

?

?

?

?

?

?