ข่าว

กำหนดการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

?

กำหนดการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

?

1) Interhospital Neurosurgical Conference
? ? ? ? ? 20 กุมภาพันธ์ 2558 ? ? โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
? ? ? ? ? 24 เมษายน 2558 ? ? ? โรงพยาบาลรามาธิบดี
? ? ? ? ? 19 มิถุนายน 2558 ? ? ? โรงพยาบาลศิริราช
? ? ? ? ? 7 สิงหาคม 2558 ? ? ? ? สถาบันประสาทวิทยา
? ? ? ? ? 30 ตุลาคม 2558 ? ? ? ?โรงพยาบาลภูมิพล
? ? ? ? ? 25 ธันวาคม 2558 ? ? ? โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


2) 2 Days in training in Neurosurgery วันที่ 17 ? 18 ตุลาคม รพ พระมงกุฏเกล้า


3) Neurosurgery in training course
? ? ? ? ? ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ? 29 มีนาคม 2558
? ? ? ? ? ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 ? 15 พฤศจิกายน 2558


4) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี Annual meeting of the Royal College of Neurosurgeons of Thailand
? ? ? ? ? ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559