ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่จบเป็นประสาทศัลยแพทย์ใหม่ในปี 2015 นี้

?

? ? ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน

ที่จบเป็นประสาทศัลยแพทย์ใหม่ในปี 2015 นี้

?

? ? ? ? ? นพ.คณิน รัตนนิธิกุล


? ? ? ? ? นพ.ศุภชาติ แจวจันทึก


? ? ? ? ? พญ.พิมพ์กานต์ หล่อวณิชย์


? ? ? ? ? นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล


? ? ? ? ? นพ.เอก พัฒนะธเนศ


? ? ? ? ? นพ.ณัฐพงษ์ สุวรรณสิริโชค


? ? ? ? ? นพ.สมคิด จินดาสมบัติเจริญ


? ? ? ? ? นพ.ธำมรงค์ วงศ์มีฤทธิ์


? ? ? ? ? พญ.พรทิพย์ ตันติวรวิทย์


? ? ? ? ? นพ.วิน ธีระพันธ์เจริญ


? ? ? ? ? นพ.นภทีป์ เสกขพันธุ์


? ? ? ? ? นพ.พรชัย คุ้มสวัสดิ์


? ? ? ? ? นพ.โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล


? ? ? ? ? พญ.สุชชลิต ธรรมชาติถาวร


? ? ? ? ? นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล


img 6771_2015-1


img 6776_2015-2