ข่าว

เรียนสมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์


เรียนสมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์

? ? ?กระผม นายแพทย์ พีระ นาคลออ นายทะเบียน กรรมการรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2558-2560 ขอความกรุณาจากสมาชิกทุกท่าน ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ การศึกษา ปีและสถาบันที่จบ คุณวุฒิ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน ช่องทางติดต่อ ของตัวท่านสมาชิก เพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของราชวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชวิทยาลัย และตัวสมาชิกทุกท่าน

? ? ?โดยส่งมาได้ที่ pekkie131@yahoo.com ครับ ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ และขอความกรุณาแจ้งเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ page นี้ให้ทราบด้วยครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?น.พ. พีระ นาคลออ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายทะเบียน
? ? ? ? ? ?ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย