ข่าว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี C.M.U.Neurosurgery Forum 2015 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ที่เชียงใหม่


เรียนท่านอาจารย์ พี่ๆน้องๆประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน
?
? ? ? ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี C.M.U.Neurosurgery Forum 2015 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ที่เชียงใหม่ ในปีนี้ทางคณะผู้จัดจะได้จัดให้มี session free paper ขึ้นเป็นปีที่ 2 ? ? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประสาทศัลยแพทย์ไทย จึงขอเชิญชวนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ที่มีการรวบรวมผลงานและสนใจที่จะนำเสนอผลงานได้โปรดเตรียมงานและสามารถส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ? ? โดยมีกำหนดหมดเขตุการรับบทความเพื่อนำเสนอในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้บทความที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในการประชุม และเชิญร่วมงาน presidential dinner

? ? ?หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ขอแสดงความนับถือ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน พบ.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? หน่วยประสาทศัลยศาสตร์
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
?
?
C.M.U.Neurosurgery Forum 2015