คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( วาระพ.ศ.2558-2560 )

?

?


Chaiwit Thanapaisal M.D.


นายแพทย์ไชยวิทย์ ?ธนไพศาล


ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลแพทย์แห่งประเทศไทย? ? ? ? ? ?คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (วาระพ.ศ.2558-2560 )? ?Executive Committee 2015-2017

?

? ?
Past- President ? ? ? ? ? ? ? ?? อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ
Watanyoo ?Prachayanont, M.D. ? นายแพทย์วทัญญู ปรัชญานนท์
Chopeow ?Taecholarn, M.D. ? นายแพทย์ช่อเพียว ?เตโชฬาร
Supachoke ?Chitvanich,M.D. ? นายแพทย์ศุภโชค ? จิตรวาณิช
Nakornchai ?Phuenpathom ? นายแพทย์นครชัย ? เผื่อนปฐม
? ? ?
President ? ประธานราชวิทยาลัยฯ
Chaiwit Thanapaisal, M.D. ? นายแพทย์ไชยวิทย์ ? ? ธนไพศาล
? ? ?
President-elect ? ผู้รั้งตำแหน่งประธานฯ
SirarujSakoolnamarka, M.D. ? นายแพทย์สิรรุจน์ ? สกุลณะมรรคา
? ? ?
Secretary ?General ? เลขาธิการ
Rungsak ?Siwanuwatn, M.D. ? นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ? ศิวานุวัฒน์
? ? ?
Treasurer ? เหรัญญิก
Yodruk ? Prasert, M.D. ? นายแพทย์ยอดรัก ?ประเสริฐ
? ? ?
Registrar ? นายทะเบียน
Peera ?Narkla-or, M.D. ? นายแพทย์พีระ ? นาคลออ
? ? ?
Social ?Function ? ปฏิคม
Sarun ?Nunta-Aree, M.D. ? นายแพทย์กุลพัฒน์ ? วีรสาร
? ? ?
Scientific ?Chairman ? กรรมการวิชาการ
Sarun ?Nunta-Aree, M.D. ? นายแพทย์ศรัณย์ ? นันทอารี
? ? ?
Editor of Journal ? กรรมการวารสาร
Pataravit ? Rukskul, M.D. ? นายแพทย์ภัทรวิทย์ ? รักษ์กุล
? ? ?
Representative ?Neurosurgeon in RCST ? ผู้แทนกลุ่มฯ ประสาทศัลยแพทย์ฯใน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Siraruj ?Sakoolnamarka, M.D. ? นายแพทย์สิรรุจน์ ? สกุลณะมรรคา
? ? ?
Board ?of ?Directors ? กรรมการกลาง
Krishnapundha ? Bunyaratavej, M.D. ? นายแพทย์กฤษณพันธ์ ?บุณยะรัตเวช
Kriengsak ? Limpastan, M.D. ? นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ? ลิ้มพัสถาน
Pracha ? Chayapum, M.D. ? นายแพทย์ประชา ? ชยาภัม
Pradit ? ?Chaiyabud, M.D. ? นายแพทย์ประดิษฐ์ ? ไชยบุตร
Sakchai ? Saeheng, M.D. ? นายแพทย์ศักดิ์ชัย ? แซ่เฮ้ง
Ake ? Hansasuta, M.D. ? นายแพทย์เอก ?หังสสูต
Amnat ?Kitkhuandee, M.D. ? นายแพทย์อำนาจ ?กิจควรดี
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?


?