ข่าว

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี theme ของการประชุมคือ "Eastern Art in Neurosurgery" ทั้งนี้จะม


FullSizeRender 1


เรียนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน

?

? ? ? ? ? ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี theme ของการประชุมคือ "Eastern Art in Neurosurgery" ทั้งนี้จะมีวิทยากรจากต่างประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางราชวิทยาลัยฯของเรากำลังเริ่มผูกสัมพันธ์กับทาง Japan Neurosurgical Society (JNS) อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและอื่นๆสืบไป

?

? ? ? ? ? ในการนี้จะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ด้วย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ

?


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เกรียงศักดิ์ ?ลิ้มพัสถาน พบ.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เลขาธิการ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

?

?


Neuro 2015 brochure 3-02-2015-1


Neuro 2015 brochure 3-02-2015-2Download:-

- Brochure

?

?