ข่าว

เรียนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน

?

?

เรียนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน


? ? ? ? ? ห่างหายไปนานพอสมควร ?สำหรับข่าวสารจากที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ
แบบไม่เป็นทางการนี้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์อะไร
จึงไม่ได้รบกวนเวลาท่านสมาชิกฯ ? แต่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ ภายไต้การนำของท่าน

ประธานฯนครชัย ก็ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการในกิจการต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ

อยู่เป็นประจำทุกเดือนครับ จากการประชุมคราวล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่น่าสนใจจะได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิก

ดังนี้ครับ


? ? ? ? ? ๑. การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ.โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้ทางราชิทยาลัยฯ จะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง
การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นราชวิทยาลัยฯด้วย ขณะนี้มีวิทยากรต่างประเทศตอบรับ
มาแล้วหลายท่านซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
ได้เตรียมตัวมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันครับ สำหรับรายละเอียดการประชุม
อ.กุลพัฒน์ กรรมการวิชาการกำลังดำเนินการอยู่และจะได้แจ้งให้ทราบในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับ


? ? ? ? ? ๒. การจัดประชุมไทย-เยอรมันซึ่งเลื่อนออกมาเนื่องจาดสถานการณ์บ้านเมือง ขณะนี้

มีกำหนดจัดงานที่แน่นอนแล้วครับ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่เกาะสมุย
ขณะนี้ทางเยอรมันตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วพอสมควร ฝ่ายไทยเรามีคณะอนุกรรมการฯ
นำโดย อ.ยอดรักกำลังติดต่อประสานงานอยู่ หากมีความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไปครับ


? ? ? ? ? ๓. ในปีนี้คณะผู้บริหารของราชวิทยาลัยฯที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ได้ทำหน้าที่มาครบวาระ ๒ปี
แล้วครับ จะต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารฯชุดใหม่ ทั้งนี้ทางราชวิทยาลัยฯได้ออกระเบียบการเลือกตั้งฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แนบไฟล์ระเบียบดังกล่าวมาเพื่อให้ทุกท่าน
ได้พิจารณาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้แล้วครับ โดยกระบวนการเลือกตั้งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน
เป็นต้นไป ขอเชิญชวนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์สมาชิกผู้สนใจทำงานส่วนรวมของราชวิทยาลัยฯ
ได้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งด้วยครับ ทั้งนี้รายละเอียดและใบสมัครจะได้จัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ต่อไปครับ

?


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน พบ.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เลขาธิการฯ
Election-of-Directors-1


Election-of-Directors-2


Election-of-Directors-3


Election-of-Directors-4
Download

-เอกสารระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร