ข่าว

เรียนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน

?

?

? ? ?เรียนท่านอาจารย์ พี่น้องประสาทศัลยแพทย์ทุกท่าน

?

? ? ? ? ? ?สืบเนื่องจากการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองดังที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ จากการประชุมคณะกรรมการ


บริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557


ที่ผ่านมา ?ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ


ประจำปี 2557 ขึ้นใหม่ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 และให้จัดขึ้นที่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ


โดยจะมีกิจกรรมประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของราชวิทยาลัยฯ


ไปในงานเดียวกัน รายละเอียดของการประชุมดังกล่าวจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบใน


โอกาสต่อไป ?จึงขอเรียนเชิญชวนท่านอาจารย์ พี่น้องสมาชิกราชวิทยาลัย


ประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


โดยพร้อมเพรียงกันครับ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ขอแสดงความนับถือ


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน พบ.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เลขาธิการฯ